Havnepladser - tildelingsprocedure

Publiceringsdato .

Følgende procedure gælder for tildeling af havneplads i Farum Sejlklub.

 • For at komme på venteliste til broplads skal man være medlem af Farum Sejlklub.
 • Bestyrelsen fører en venteliste for tildeling af broplads. Ventelisten offentliggøres her på hjemmesiden (se notits nedenfor)
 • For at blive optaget på ventelisten skal skriftlig ansøgning sendes til sejlklubbens driftsleder. Ligeledes skal det hvert år ved henvendelse til sejlklubbens havnemand tilkendegives, at man fortsat ønsker at stå på listen. I modsat fald vil man blive slettet, og genoptagelse vil ske sidst på listen. Tildeling sker i den rækkefølge, som klubben har modtaget anmodningerne.
 • Når der er ledige pladser tilbydes plads først til den med det laveste ventelistenummer. Hvis dette medlem ikke ønsker pladsen, tilbydes den til den næste, og det fortsætter til et medlem ønsker pladsen.
 • Ved overtagelse af en plads betales ikke depositum.
 • Ved tildeling af havneplads indgås skriftlig aftale mellem bådejer og Farum Sejlklub.
 • Det er driftsafdelingens opgave at fordele pladserne, så vi opnår den bedst mulige udnyttelse af broanlægget, og driftsafdelingen kan derfor altid ændre de enkelte bådes placeringer.
 • Der kan ikke anvises plads til både, hvis overalt længde overstiger 20 fod, eller hvis maximale bredde overstiger 2,00 m. Ligeledes kan driftsafdelingen inddrage pladser, hvis plads eller båd ikke benyttes, eller hvor båd og fortøjninger ikke vedligeholdes forsvarligt.
 • Fartøjer, som efter driftsafdelingens skøn kan trækkes på land, kan ikke få permanent broplads, men henvises til jollepladsen.
 • Pladsen tildeles ét navngivet medlem og kan ikke umiddelbart overdrages til andre - heller ikke i forbindelse med salg af båd eller part i båd. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne regel. Ejer og evt. medejer(e) skal være medlem af klubben.
 • Båden skal være ansvarsforsikret, og dokumentation herfor skal fremvises på forlangende.
 • Havneplads-afgiften opkræves administrativt af Farum Sejlklub og kan udelukkende anvendes til drift og vedligehold af broanlægget. De gældende takster kan ses her.

Note: Der er pt. ingen på venteliste.

Driftsleder Jørn Jensen